Jak rozliczać samochody w 2019


Jest już rok 2019, a wraz z nim w polskim prawie podatkowym wprowadzone zostały zmiany związane z ewidencją użytkowania samochodów osobowych dla spółek z ograniczoną odpowiedzialnością

Na wstępie należy zaznaczyć że nowe zasady rozliczania wydatków zostały przedstawione przez ministerstwo finansów i obejmują one zarówno auta prywatne używane do celów działalności, jak i samochody firmowe.
Istotnym jednak jest, że nowe ograniczenia nie będą dotyczyć między innymi następujących samochodów:
1) o dopuszczalnej masie przekraczającej 3,5t;
2) autobusy do przewożenia więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą;
3) pojazdy mające jeden rząd siedzeń oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą.
4) posiadające kabinę kierowcy i nadwozie przeznaczone do przewozu ładunków jako konstrukcyjne oddzielne elementy pojazdu.
5) pojazdy specjalne (np. koparka), oraz określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z 27.03.2014 r.

Koszt najmu/leasingu/dzierżawy

Do umów leasingu, najmu lub dzierżawy zawartych w 2019 roku, są stosowane nowe przepisy podatkowe (o których dalej w artykule - ograniczenie do limitu 150 000 zł lub 225 000 zł), jednak w przypadku zawarcia takowej umowy jeszcze w 2018 r. zostaną zachowane dotychczasowe zasady rozliczenia - będzie można zakwalifikować całkowity czynsz/ratę do kosztów podatkowych, niezależnie od wartości samochodu osobowego (50% VAT dla samochodów osobowych używanych również w celach prywatnych oraz 100% VAT dla samochodów ciężarowych i osobowych używanych wyłącznie do działalności firmowej).

Spółki z o.o. wynajmujące samochód od wspólników w latach przyszłych będą mogły zatem zakwalifikować do kosztów podatkowych faktury kosztowe leasingu/najmu/dzierżawy do 150 000 zł. Oznacza to, że samochody droższe niż 150 000 zł nie będą mogły w całości być alokowane do kosztów podatkowych, a jedynie w części równej 150 000 zł. Jednocześnie ograniczenie odnosi się tylko do części opłat które są spłatą wartości samochodu, co oznacza, że ograniczenie nie dotyczy części odsetkowej.

W przypadku najmu, rozliczenie podatkowe CIT będzie traktowane analogicznie - nie będzie już prowadzona ewidencja przebiegu pojazdu, ale każda faktura za najem będzie podlegała proporcjonalnemu limitowi w przypadku, gdy wartość auta przekracza 150 000 zł.

Zmiany w leasingu

Wprowadzony został limit odliczenia od przychodu opłat leasingowych. Limit leasingu w roku 2018 nie istniał, zatem można było odliczyć pełną cenę zakupu auta od przychodów. W przypadku zaś zakupu/wykupu auta amortyzacja mogła być dokonana do wartości 20 tys euro. Po wprowadzeniu zmian zarówno w przypadku zakupu jednorazowego i leasingu ogólny limit odliczenia wynosi 150 tys zł.

Przykładowo przy leasingowaniu przez podatnika auta za 300 000 zł należy obliczyć 150 000 / 300 000 = 0,5, czyli jedynie 50% każdej faktury leasingowej będzie zaliczane do kosztów podatkowych - dotyczy to również wyłącznie części związanej ze spłatą, bez części odsetkowej. Niniejsza zmiana prowadzi zatem do konkluzji, że w przypadku samochodów osobowych o wartości powyżej 150 000 zł, leasing operacyjny przestaje w tak znacznym stopniu być atrakcyjnym rozwiązaniem.

Uwaga! Należy jednak zwrócić uwagę, że wartość 150 000 zł dotyczy podatników z uprawnieniem do odliczenia 100% VAT. Rzeczywista wartość maksymalnych kosztów w przypadku podatników uprawnionych do odliczenia 50% VAT będzie pomniejszona z uwagi na kwalifikację pozostałej części 50% VAT jako koszty dla CIT. Rzeczywisty koszt samochodu możliwy w pełni do zakwalifikowania jako koszt będzie wynosił 150 000/1,115 = ok. 134 529 zł.

Odliczanie kosztów eksploatacji

O ile w 2018 roku do kosztów podatkowych dla CIT w całości kwalifikowane były wydatki takie jak paliwo, naprawa i części to w roku 2019 będzie można zakwalifikować jedynie 75% tych wydatków dla podatku CIT.
Oznacza to że został wprowadzony limit kwalifikowania kosztów podatkowych przy eksploatacji i jedna czwarta kosztów nie będzie kwalifikowana jako koszty podatkowe.

W przypadku aut używanych wyłącznie w celach działalności przedsiębiorstw, to całkowite odliczenie wydatków (100%) nadal jest możliwe, jednak w takim przypadku pozostaje w mocy nakaz prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu, której brak będzie oznaczał zastosowanie współczynnika 75% od samego początku wykorzystywania auta.

Podatnik VAT 50%
Pozycja 2018 2019 różnica
Wartość brutto 369 zł 369 zł 0 zł
Koszt netto 334,5zł 250,88zł 83,62zł
VAT całkowity 69 zł 69 zł 0 zł
VAT naliczony 34,50 zł 34,50 zł 0 zł
VAT kosztem dla CIT 34,50 zł 25,88 zł 8,62 zł
VAT nieodliczalny dla CIT 0 zł 8,62 zł -8,62 zł
Łączny koszt podatkowy CIT 334,50 zł 250,88 zł 83,62 zł
Łączny koszt niepodatkowy CIT i VAT 0 zł 92,24 zł -92,24 zł
Różnica w CIT dla mikro sp. z o.o. 92,24 *9% 8,30

Po zaokrągleniu 8 zł różnicy w CIT (34,5 zł VAT będące neutralne).

Podatnik zwolniony art. 113 VAT
Pozycja 2018 2019 różnica
Wartość brutto 369 zł 369 zł 0 zł
Koszt netto 369 zł 285,38 zł 83,62zł
VAT całkowity 69 zł 69 zł 0 zł
VAT stanowiący koszt dla CIT 69 zł 60,38 zł 8,62 zł
VAT nie stanowiący kosztu dla CIT 0 zł 8,62 zł -8,62 zł
Łączny koszt podatkowy CIT 369 zł 285,38 zł 83,62 zł
Łączny koszt niepodatkowy CIT 0 zł 92,24 zł -92,24 zł
Różnica w CIT dla mikro sp. z o.o. 92,24 *9% 8,30

Po zaokrągleniu 8 zł różnicy w CIT

Przedsiębiorstwa w których samochody firmowe używane są również w celach prywatnych będą mogły zatem odliczyć 75% wydatków. W praktyce dla CIT oznacza to, że aby odliczyć 100% wydatków przeznaczonych na samochód przedsiębiorstwa będą musiały prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu.

Ewidencja przebiegu pojazdu odbywa się na podstawie tzw. kilometrówki i stawek określonych na następującej stronie, do obliczeń możne użyć pomocy kalkulatora.
Podstawą prawną jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25.03.2002 r. w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, z późniejszymi zmianami.

Zmiany w amortyzacji samochodów

Kolejną wprowadzoną zmianą przez Ministerstwo Finansów jest podwyższenie limitu odpisów amortyzacyjnych. W 2019 roku limit odpisów amortyzacyjnych dla samochodów osobowych zostanie podniesiony z 20 tys euro (około 85,7 tys zł) do 150 tys zł.
Oznacza to, że do kosztów podatkowych będzie można zakwalifikować o około 65 tys zł więcej, zarówno w przypadku amortyzacji jak i zakupu samochodu "na raz".

Przykładowo jeżeli wartość początkowa samochodu to 240 000 zł to można obliczyć że 150 000/240 000 = 0,63, czyli każdy odpis amortyzacyjny będzie kosztem podatkowym tylko w 63%.

Dowiedz się jak oszczędnie założyć i prowadzić spółkę z o.o. samodzielnie z Fakturomanią lub skorzystaj z oferty naszego biura rachunkowego

Komentarze

comments powered by Disqus