WYNAGRODZENIA CZŁONKÓW ZARZĄDU I PROKURENTÓW

Spółka z o.o. otwiera nowe możliwości wypłacania zysków na bardzo atrakcyjnych warunkach. Jedną z nich są wynagrodzenia członków zarządu i prokurentów. W tym wpisie dowiesz się na czym polega wynagradzanie na podstawie aktu powołania. Wynagradzać w ten sposób można wszystkich – od osób w zarządzie poprzez udziałowców aż do osób niezwiązanych bezpośrednio z firmą.

Co to jest to Powołanie?

Powołanie to tłumacząc z języka prawniczego – ustanowienie kogoś na jakimś stanowisku (w tym przypadku w spółce). Ustawodawca przewidział, aby owe “powołanie” miało określoną procedurę.

Procedura ta wygląda następująco:

  • zarząd lub zgromadzenie wspólników zbiera się by obradować,
  • na obradach podejmuję uchwałę (wzór z załącznikach) o powołaniu danej osoby na konkretne stanowisko w spółce,
  • po powołaniu wysyła się informacje do KRS (wzór w załącznikach).

Uchwała o powołaniu

Co znajduje się w uchwale o powołaniu ?

Uchwała o powołaniu nie różni się wiele (poza aspektem finansowym) od umowy o pracę. Zawartość merytoryczna uchwały odpowiada na następujące pytania:

  • kto jest powoływany,
  • na jakie stanowisko jest powoływany: członek zarządu / prokurent, za jakie pieniądze,
  • na jak długo jest powoływany.

Uchwała o powołaniu jest podstawą zatrudnienia. Nie jest wymagane zawieranie dodatkowych dokumentów.

Czy powołanie jest “oZUSowane” ?

Nie, pełnienie jakiejkolwiek funkcji na podstawie aktu powołania nie jest tytułem do ubezpieczenia społecznego ani zdrowotnego.

Opodatkowanie osób powołanych

Przychody otrzymywane z tego tytułu wykazywane są w deklaracjach podatkowych jako przychody z działalności wykonywanej osobiście oraz są opodatkowane według stawek podatkowych (18% lub 32%). Dodatkowo, podobnie jak przy umowach o pracę, przysługuje nam odliczenie od przychodu w wysokości 111,25 zł miesięcznie.

Czy tak wypłacane wynagrodzenia są kosztem spółki ?

Tak, wynagrodzenia członków zarządu i prokurentów są kosztem spółki, więc nie ma mowy o podwójnym opodatkowaniu tak jak to jest w przypadku dywidendy.

Jak powoływać na stanowiska w spółce ?

Zarząd

Powoływanie członków zarządu

Organ powołujący: Zgromadzenie wspólników
Wzór uchwały:
UCHWAŁA-POWOŁANIA-CZŁONKA-ZARZĄDU.docx

Wystarczy, że uchwalona zostanie uchwała.
Organ ustalający: Zgromadzenie wspólników
Wzór uchwały:
UCHWAŁA-WYNAGRODZENIE-ZARZĄDU.docx

Prokura

Czym jest prokura ?

Prokura jest rodzajem pełnomocnictwa udzielonym przez przedsiębiorcę podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców (np. spółki z o.o.), które obejmuje umocowanie kogoś do określonych czynności sądowych i pozasądowych związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa.

Prokurent może mieć uprawnienia podobne do zarządu jak i również nie mieć ich wcale, wszystko bowiem zależy od treści pełnomocnictwa.

Powoływanie prokurentów

Organ powołujący: Zarząd

Wzór uchwały:
UCHWAŁA-POWOŁANIE-PROKURENTA.docx

Jak ustalić wynagrodzenie dla prokurentów ?

Wystarczy uchwalić uchwałę.
Organ ustalający: Zarząd
Wzór:
UCHWAŁA-WYNAGRODZENIE-PROKURENTA.docx

Informacje dodatkowe:

Jeśli skład osobowy zarządu zmienił się lub spółka powołała prokurenta należy wysłać uchwałę / protokół wraz z załącznikiem KRS-Z30 oraz potwierdzeniem opłaty.
Wysokość opłaty: 250 zł

Załączniki:

Komentarze

comments powered by Disqus