OBOWIĄZKI ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ZOO

Pełna księgowość oraz obowiązki związane z prowadzeniem spółki zoo to nie czarna magia, wystarczy jedynie pamiętać o kilku ważnych terminach. Dla osób, które dotychczas prowadziły już działalność gospodarczą nie będą to rzeczy nowe. Pozostałym proponujemy krótką lekturę.

Ważne terminy podatkowe

Poniższa tabela przedstawia ważne terminy podatkowe:

Termin Co? Za jaki okres? Co zrobić? Jak?
do 10 – dnia miesiąca wynagrodzenie z tyt. stosunku pracy1 za poprzedni miesiąc opłacić
do 15 – dnia miesiąca Składki do ZUS1 za poprzedni miesiąc opłacić
do 20 – dnia miesiąca Zaliczka PIT1 za poprzedni miesiąc opłacić
do 20 – dnia miesiąca Zaliczka CIT za poprzedni miesiąc opłacić (więcej)
do 25 – dnia miesiąca Deklaracja VAT-7/JPK_VAT za poprzedni miesiąc opłacić + wysłać (więcej)
do 31 stycznia PIT-4R1 za poprzedni rok obrotowy wysłać
do 31 stycznia PIT-111 za poprzedni rok obrotowy wysłać
do 31 marca Deklaracja CIT-8 za poprzedni rok obrotowy wysłać (więcej)
do 31 marca Przygotowanie Sprawozdania Finansowego za poprzedni rok obrotowy wysłać (więcej)
do 30 czerwca Zatwierdzenie Sprawozdania Finansowego za poprzedni rok obrotowy zatwierdzić (więcej)
do 10 dni od zatwierdzenia Sprawozdanie Finansowe za poprzedni rok obrotowy wysłać do US
do 15 dni od zatwierdzenia Sprawozdanie Finansowe za poprzedni rok obrotowy wysłać elektronicznie do KRS (więcej)

1 – opcjonalnie. Dotyczy zatrudnionych pracowników lub zatrudnionych na podstawie stosunku pracy.

Nie wszystkie z powyższych dokumentów dotyczą zatem każdej Spółki z o.o. Poniżej pokrótce zostały przedstawione zagadnienia, które występują najczęściej.

Liczba obowiązkowych dokumentów w skali roku:

Deklaracje VAT-7/JPK_VAT – 12 razy w roku,
Deklaracja CIT-8 – 1 raz w roku,
Sprawozdanie finansowe – 1 raz w roku,
Uchwały dotyczące działalności spółki raz w roku.

Deklaracje VAT-7

Czym jest deklaracja VAT-7?

Deklaracja VAT-7 jest formularzem, który służy przedsiębiorcom do okresowego obliczania kwoty podatku VAT, który jest do zapłaty lub zwrotu przez US.

Co robimy z taką deklaracją i jak często?

Deklarację VAT-7 składamy co miesiąc do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Złożyć to znaczy podpisać i wysłać pocztą na adres właściwego Urzędu Skarbowego.

Do kiedy mam zapłacić kwotę z VAT-7?

Kwotę należy zapłacić w tym samym terminie, czyli do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Deklaracje JPK_VAT

Czym jest deklaracja JPK_VAT?

JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres.

Co robimy z taką deklaracją i jak często?

Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni, nawet jeśli podatnik rozlicza się kwartalnie.

Deklaracje CIT-8

Czym są zaliczki na CIT?

Zaliczki na CIT są to kwoty, które przedsiębiorcy wpłacają na konto US z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych. System wylicza kwoty na zaliczki miesięczne.
Zaliczki na podatek dochodowy CIT opłacamy co miesiąc w terminie do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Kwoty z tych zaliczek widoczne są natomiast w deklaracji CIT-8, którą składamy tylko raz w roku.

Czym jest deklaracja CIT-8?

Deklaracja CIT-8 jest to roczne zeznanie podatkowe, które składają przedsiębiorcy – osoby prawne, prowadzące pełną księgowość tj. spółki z o.o., spółki akcyjne etc.

Co robimy z taką deklaracją i jak często?

Deklarację CIT-8 składamy raz na rok do 31 marca za poprzedni rok obrotowy. Złożyć to znaczy podpisać i wysłać pocztą na adres właściwego Urzędu Skarbowego.

PIT-Y

Co to są PIT-y?

PIT-y są to dokumenty związanie z podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Można wyodrębnić dokumenty zbiorcze (PIT-4R) oraz indywidualne (PIT-11).

Zaliczki na PIT-11

Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych należy obliczać i opłacać do 20 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.

Co to jest PIT-11?

PIT-11 jest to dokument dotyczący konkretnego pracownika. Zawarte są w nim informacje o wypłaconych mu środkach oraz pobranych zaliczkach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz ubezpieczeń społecznych. Na podstawie tego dokumentu – osoba, której dokument dotyczy – sporządza potem własne roczne zeznanie podatkowe.

Co robimy z taką deklaracją i jak często?

Deklarację PIT-11 należy sporządzić w dwóch egzemplarzach dla każdego pracownika oraz wysłać podpisane dokumenty pocztą – jeden na adres pracownika, a drugi do urzędu skarbowego (właściwość miejscowa pracownika) do dnia 28 lutego za rok poprzedni.

Co to jest PIT-4R?

PIT-4R jest to dokument, w którym zestawione są wszystkie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, które dotyczą konkretnego roku obrotowego. Innymi słowy – widać tutaj zsumowane zaliczki za rok poprzedni od wszystkich pracowników.

Co robimy z taką deklaracją i jak często?

Deklarację PIT-4R należy podpisać i wysłać do Urzędu Skarbowego do 31 stycznia za poprzedni rok obrotowy.

Powyższe czynności stanowią niemalże wszystkie obowiązki związane z prowadzeniem spółki zoo.

Jeśli macie Państwo jakieś wątpliwości zachęcamy do zadawania pytań przez czat lub mailowo.

Komentarze

comments powered by Disqus